Có đau đớn mới là tuổi trẻ. Có chao đảo mới trở thành người lớn. Bởi vì khi đó, chúng ta phải trưởng thành. – Theoyeucau

Additional menu