Cứ như thế mình có đánh mất nhau?+

Cứ như thế mình có đánh mất nhau?